5000立方米οικρυογόνες液化天然气δεξαμενέςαποθήκευσηςγιατηναιχμήρευστοποίησηςαερίουκρεβατιώνάνθρακαρυθμίζουντοπρόγραμμα

Βασικέςπληροφορίες
Τόποςκαταγωγής: Κίνα
Μάρκα: CNASE
Πιστοποίηση: Api、asme、iso9001、gb
Αριθμόμοντέλου: 5000立方米
Ποσότητα παραγγελ τ ζ > 1
Όνομαεξοπλισμού: 5000m3 LNG ? ? ? αποτελεσματικ ο ζ (μ3): 5000(- 165℃)
Υγρό επ δο σχεδ υ (χιλ.): 16500 μάρκα: CNASE
Κύριαυλικό: S30408 16 mndr Καθημερινό ποσοστ εξ α τμιση ζ (%): ≤0.1
Υψηλόφως:

液氮低温罐

低温液体储罐

5000立方米οικρυογόνες液化天然气δεξαμενέςαποθήκευσηςγιατηναιχμήρευστοποίησηςαερίουκρεβατιώνάνθρακαρυθμίζουντοπρόγραμμα

Πρόγραμμααναφοράς

ΤονΑπρίλιοτου2014αναλάβαμε3 10 x100000nm3 / dάνθρακακρεβατιώναερίουρευστοποίησηςμέγιστουρύθμισηςσύνολαπρογράμματοςEPCγιατηκομητείαWuzhai,επαρχία山西、συμπεριλαμβανομένουενόςσυνόλου液化天然气5000立方米δεξαμενήςαποθήκευσης。

ΤοπρόγραμμααρχίζειτονΑπρίλιοτου2014καιέβαλεστοτρέξιμοσεDec.2014,οιοικοδομέςολόκληρωντωνεγκαταστάσεωνπουτελειώνουνσ8μεήνεςσυμπεριλαμβανομένηςτηςανάθεσηςμέχριταυγράπροϊόντα,ήταντοπιό照εργοστάσιορευστοποίησηςστηνΚίνα。

Τεχνικέςπαράμετροιτηςδεξαμενής

Όνομαεξοπλισμού

5000m3 LNG ? ? ?

Τύπος)

Κάθετηκυλινδρικήεπίπεδωνκατώτατωνσημείωνδεξαμενήστρωμάτωνμόνος——υποστήριξηςδιπλή

Σχεδιαστικάστοιχεία

Εσωτερικήδεξαμενή

Εξωτερικήδεξαμενή

Πίεση σχεδ储户ου (kPa)

--

0.5/25

Θερμοκρασία σχεδ chyzu υ(℃)

-165年

(- 40 ~ + 50)

Θερμοκρασία εργασ储户ζ(℃)

-163年

Κανονικήθερμοκρασία

Εσωτερικό σο δεξαμενών

液化天然气

Επέκταση珍珠岩+沼泽

Αποτελεσματικός όγκο ζ (μ3)

5000(- 165℃)

-

Υγρό επ δο σχεδ vou (χιλ.)

16500

-

Επίδομα δι α βρωσης (χιλ.)

0

1

Διάμετρος Δ (χιλ.)

20000

22000

Ύψος(χιλ)。

17000

19380

Κύριουλικό

S30408

16 mndr

Καθημερινό ποσοστό εξ α τμισης (%)

≤0.1

Η δ υ ναμ μας

Μεπάνωαπό30έτηεπίμοχθηςανάπτυξης,CNASECέχειγίνειμιαεθνικήεπιχείρησηεφαρμοσμένηςμηχανικήςπουπαίρνειτηντεχνολογίαωςπυρήνααναπτυσσόμεναταπρογράμματασχεδίου,διαβουλεύσεωνκαEPCειφαρμοσμένηςμηχανικήςταυτόχρονα。Εμμένουμεστηνπολιτικήτηςδημιουργίαςτηςαξίαςγιατουςπελάτεςκαιπαίρνουμετηνποιότηταωςπροτεραιότητα。Κρατήστεστηνπαροχήτηςυπηρεσίαςστουςπελάτεςσεεσωτερικόκαιστοεξωτερικόόπωςπάντα。Θακαταβάλουμεεπίσηςαδιάλειπτεςπροσπάθειεςναγίνουμεδιεθνήςεπιχείρησηεφαρμοσμένηςμηχανικήςμεταπροφανήχαρακτηριστικάκαιτοισχυρόσχέδιο,τηνπρομήθεια,τηδιαχείρισητουπρογράμματοςκαιτηγενικήδυνατότητασυμβάσεων。

5000立方米οικρυογόνες液化天然气δεξαμενέςαποθήκευσηςγιατηναιχμήρευστοποίησηςαερίουκρεβατιώνάνθρακαρυθμίζουντοπρόγραμμα0

Μέχρισήμερα,CNASECπάνωαπό30προγράμματασχετικάμε液化天然气καιτοαιθυλένιοκλ。π。,και που εξοπλίζονται έχει καθιερώσει με τη δυνατότητα του σχεδιασμού και της ανάπτυξης των100000立方米,发帖人发帖人发帖人发帖人发帖人发帖人发帖人发帖人发帖人发帖人。Επιπλέον,ηεπιχείρησηέχειγενικεύσειεπιτυχώςένασύνολοτυποποιημένωνσυστημάτωντηςεφαρμοσμένηςμηχανικήςδεξαμενώναποθήκευσης,πουπραγματοποιούντουςβραχυπρόθεσμουςστόχουςτηςπεριόδουκατασκευήςκαιεπιτυχώςπουδιαμορφώνουντηνεθνικήεικόναεμπορικώνσημάτωντωνμεγάληςκλίμακαςκρυογόνωνυγροποιημένωνπρογραμμάτωναποθήκευσηςκαιμεταφορών!

5000立方米οικρυογόνες液化天然气δεξαμενέςαποθήκευσηςγιατηναιχμήρευστοποίησηςαερίουκρεβατιώνάνθρακαρυθμίζουντοπρόγραμμα1

Προηγμένο λογισμικό σχεδ ου

λογισμικό σχεδ ων: AUTOCAD

◆τρισδιάστατοςπρότυποςπραγματικόςχρόνοςεργοστασίωνπουπεριπλανάται:NAVISWORKS

λογισμικό ροσομο ωσης: HYSYS

αν λυση π τ η ζ◆管道:CESAR ΙΙ

αν λυση: ANSYS, ABAQUS, LUSAS, STAAD

◆3d σ υ στημα ρ υ ισης σωληνώσεων: PDMS

◆项目διοικητικ ογισμικό: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

我害怕我的http://mao.ecer.com/photo/cryogenic-engineering/editor/20190505171659_77126.jpg

Ακριβήςδιαχείρισηκατασκευήςπεριοχών

5000立方米οικρυογόνες液化天然气δεξαμενέςαποθήκευσηςγιατηναιχμήρευστοποίησηςαερίουκρεβατιώνάνθρακαρυθμίζουντοπρόγραμμα3

Εξωτερικήσυνέλευσ,ησυγκόλλησηκαιεπιθεώρησηκατώτατωνπιάτωνδεξαμενών

σμη ζ, ακτ να δαχτυλιδιών

5000立方米οικρυογόνες液化天然气δεξαμενέςαποθήκευσηςγιατηναιχμήρευστοποίησηςαερίουκρεβατιώνάνθρακαρυθμίζουντοπρόγραμμα4

Εσωτερικόανώτατοπιάτοδεξαμενών,ράβδοςκρεμαστρώνκαισυνέλευσηυπόγειωνθαλάμων

5000立方米οικρυογόνες液化天然气δεξαμενέςαποθήκευσηςγιατηναιχμήρευστοποίησηςαερίουκρεβατιώνάνθρακαρυθμίζουντοπρόγραμμα5

Εξωτερική εγκατ ασ σ α πι ατ ων δεξαμενών

5000立方米οικρυογόνες液化天然气δεξαμενέςαποθήκευσηςγιατηναιχμήρευστοποίησηςαερίουκρεβατιώνάνθρακαρυθμίζουντοπρόγραμμα6

Εγκατάστασητηςτοππλατφόρμαςκαιτηςεξωτερικήςσκάλαςδεξαμενών

Χαρακτηριστικός κατ λογο ζ αναφορ ζ

Αριθ。

ΟΝΟΜΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ

ΘΕΣΗΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΣΤΟΧΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

1

山西丰禾液化天然气29.000μ3πρόγραμμαδεξαμενώναποθήκευσηςπλήρης-συγκράτησης

Νέα有限公司ενεργειακήςανάπτυξης丰禾陕西,ΕΠΕ。

Επαρχία山西,Κίνα

29000m3液化天然气(LNG) δε α

2019

Κάτω από την κατασκευ τ

2

20000立方米天然气διμεταλλικήπλήρηςδεξαμενήαποθήκευσηςσυγκράτησης液化天然气Yubeiτουσταθμούμέγιστος——ξυρίσματος)

有限公司αποθήκευσηςκαιμεταφορώνφυσικούαερίου,ΕΠΕ,πόλη焦作

Επαρχία河南,Κίνα

20000m3 λι ικ

2018

Κάτω από την κατασκευ τ

3.

20000立方米天然气διμεταλλικήδεξαμενήαποθήκευσηςπλήρηςαπόδοση液化天然气渔洞τουσταθμούμέγιστος——ξυρίσματος)

有限公司αποθήκευσηςκαιμεταφορώνφυσικούαερίου,ΕΠΕ,πόλη周口

Επαρχία河南,Κίνα

20000m3 λι ικ

2018

Κάτω από την κατασκευ τ

4

20000立方米天然气διμεταλλικήπλήρηςδεξαμενήαποθήκευσηςσυγκράτησης液化天然气云南τουσταθμούμέγιστος——ξυρίσματος)

有限公司αποθήκευσηςκαιμεταφορώνφυσικούαερίου,ΕΠΕ,πόληZhumadian

河南

Επαρχία,

Κίνα

20000m3 λι ικ

2018

Κάτω από την κατασκευ τ

5

20000立方米天然气διμεταλλικήδεξαμενήαποθήκευσηςπλήρηςαπόδοση液化天然气渝中区τουσταθμούμέγιστος——ξυρίσματος)

有限公司αποθήκευσηςκαιμεταφορώνφυσικούαερίου,ΕΠΕ,πόλη郑州

河南

Επαρχία,

Κίνα

20000m3 λι ικ

2018

Κάτω από την κατασκευ τ

6

Ενεργειακή有限公司廊坊新奥集团,ΕΠΕ液化天然气πρόγραμμασταθμώναποθήκευσης

Ενεργειακή廊坊新奥网络有限公司,ΕΠΕ。

河北

Επαρχία,

Κίνα

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

2019

Κάτω από την κατασκευ τ

7

Ενεργειακήχημική有限公司鄂尔多斯άνθρακατηςΚίνας,ΕΠΕσυνθετικήετήσιαικανότηταπαραγωγήςσυστημάτωναερίου1εκατομμυρίωντόνοιτουτεχνικούπρογράμματοςανακαίνισηςμεθανόλης

Ενεργειακήχημική有限公司鄂尔多斯άνθρακατηςΚίνας,ΕΠΕ。

Εσωτερική αυτ ομη περιοχ τη ζ Μογγολίας,

Κίνα

10000m3 δεξα λλικ ure ενι δεξαμεν

2019

Κάτω από την κατασκευ τ

8

ΚρυογόνοαιθυλένιοRongtai连云港,δεξαμενήαποθήκευσηςαμμωνίαςκαιβοηθητικόπρόγραμμαεγκαταστάσεων

Χημική Co. αποθ υ θ ης连云港荣泰,ΕΠΕ。

Επαρχία江苏、

Κίνα

ΤοπρόγραμμαEPCσυμπεριλαμβανομένηςμιαςκρυογόνουδεξαμενήςαποθήκευσηςαιθυλενίου20.000μ3。

愤怒(5万)3.κρυογόνοςδεξαμενήαποθήκευσηςαμμωνίας。

Δέκαδεξαμενέςσφαιρώνπίεσηςκαιτοβοηθητικόσύστημάτουόπωςτοσύστημαδιαδικασίαςαποθήκευσηςκαιμεταφορών,σύστημακλ。π。’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’

2018

Κάτω από την κατασκευ τ

9

LNG ινών亿蓬嘉兴χημικό ρόγραμμα σταθμών

Χημική公司ινών壹鹏嘉兴,ΕΠΕ。

Επαρχία浙江、

Κίνα

LNG στα μό ζ epc αεριοπο尤尔迈特(ση ζ)尤尔迈特(ση ζ

2018

Κάτω από την κατασκευ τ

10

有限公司αερίου,译注)保定,ΕΠΕ液化天然气σταθμόςεπιφύλαξηςέκτακτηςανάγκης

Co. αερ ου Xinao Baoding, ΕΠΕ。

Επαρχία河北,Κίνα

20000 m3διμεταλλικήπλήρηςδεξαμενήαποθήκευσηςσυγκράτησης

2018

Ολοκληρωμένος)

11

ΚαθαρισμόςτηςΜαλαισίας&πετροχημικήπεριεκτικήμελέτηανάπτυξης

马来西亚国家石油公司ΜΑΛΑΙΣΙΑ

Μαλαισία

20000 m3διμεταλλικήπλήρηςδεξαμενήαποθήκευσηςσυγκράτησης

2017

Κάτω από την κατασκευ τ

12

Πετροχημικόςκαθαρισμός20εκατομμυρίωντόνοι恒力/έτοςκαιχημικόπρόγραμμαολοκλήρωσης

Πετροχημικός(大连)καθαρισμός恒力&χημική有限公司ΕΠΕ。

Επαρχία辽宁,Κίνα

Υγρήδεξαμενήαποθήκευσηςαιθυλενίουχαμηλήςθερμοκρασίαςκαιυγρόσύστημαανεφοδιασμού

2017

Κάτω από την κατασκευ τ

13

液化天然气βιομηχανικώνπάρκων沁水汉περιοχής不能烟台ενισχυτικόβενζινάδικο

Νέα ενεργειακ Co. ΕΠΕ烟台海顺。

山东

Επαρχία,Κίνα

LNG βενζιν α δικο epc

2017

Ολοκληρωμένος)

14

ΤηςΚίναςναυπηγικήςβαριάβιομηχανίας(邯郸)有限公司ΕΠΕαερίου派瑞ειδική。Ετήσιαπαραγωγή5.400τόνωντουνέουπρογράμματοςυλικών

ΤηςΚίναςναυπηγικήςβαριάβιομηχανίας(邯郸)有限公司αερίου派瑞ειδική,ΕΠΕ。

河北

Επαρχία,Κίνα

1000m3 δεξαμεν γρο αζώτου

2017

Ολοκληρωμένος)

15

100×104 /年ελαφρύενσωματωμένουδρογονάνθρακαςπρόγραμμαχρησιμοποίησης

Χημική (ομ α δα) Co.山东玉皇,ΕΠΕ。

Επαρχία山东,Κίνα

Γενική ω - ω - ω - ω - ω - ω - ω -

Συμπεριλαμβανομένουτουσχεδίουκαιτηςεπεξεργασίαςτηςδεξαμενήςαποθήκευσηςαιθυλενίου2×10000立方米

2017年,07年~

2018.05

Κάτω από την κατασκευ τ

16

Επιφύλαξηφυσικούαερίου&πρόγραμμαμέγιστος——ξυρίσματος)

Ενεργειακώνεφαρμοσμένηςμηχανικής&τεχνολογίας鑫'di有限公司ΕΠΕ。

Επαρχία河北,Κίνα

Γενική ω - ω - ω - ω - ω - ω - ω -

Συμπεριλαμβανομένουτουσχεδίουκαιτηςεπεξεργασίας液化天然气2×10000 m3τηςπλήρουςδεξαμενήςαποθήκευσηςσυγκράτησης

2016年,12 ~

2017.08

Κάτω από την κατασκευ τ

17

110×104 nm3 / dπρόγραμμαεργοστασίωνρευστοποίησηςφυσικούαερίου

Ενεργειακή Co. Pesi, ΕΠΕ。

Εσωτερική Μογγολία, Κίνα

Γενική ω - ω - ω - ω - ω - ω - ω -

Συμπεριλαμβανομένουτουσχεδίουκαιτηςεπεξεργασίας液化天然气20000立方米τηςδεξαμενήςαποθήκευσης

2016年,07年~

2017.09

Κάτω από την κατασκευ τ

18

4×500000 nm3 / dπρόγραμμαρευστοποίησηςφυσικούαερίου(LNG)

Εσωτερική有限公司φυσικούαερίουδυτικώνπεριοχώντηςΜογγολίας,ΕΠΕ。

Εσωτερική Μογγολία, Κίνα

Γενική ω - ω - ω - ω - ω - ω - ω -

Συμπεριλαμβανομένουτουσχεδίουκαιτηςεπεξεργασίας液化天然气2×10000 m3τηςδεξαμενήςαποθήκευσης

2014年,09年~

2015.05

Ολοκληρωμένος)

19

Περιεκτικήχρησιμοποίησητωνκαθαρώνκαυσίμωνμετηνικανότητα100×104 nm3 / d (LNG)

四川广能εν ργειακ有限公司,ΕΠΕ。

四川、

Κίνα

Γενική ε γολα ω θ

Δεξαμενή。

Συμπεριλαμβανομένουτουσχεδίουκαιτηςεπεξεργασίας液化天然气20000立方米τηςδεξαμενήςαποθήκευσης

2014年02 ~

2015.04

Ολοκληρωμένος)

20.

Πρόγραμμαρευστοποίησηςαερίουκοιτασμάτωνγαιάνθρακα

Φυσικό“晋西北山西”

山西、

Κίνα

ΠΡΌΓΡΑΜΜΑEPC

Συμπεριλαμβανομένης LNG 5000m3 τ ~ (ω) θ

Σχέδιο και επεξεργασ σ α δεξαμενών。

2014年02 ~

2014.11

Ολοκληρωμένος)

21

20000m3 κ ογ

(Η δε υ τερ Η φ α σ Η)

Τελική有限公司ΕΠΕαποθήκευσηςτουΝαντζίνγκLongxiangυγρήχημική。

Ναντζίνγκ,

Κίνα

ΠΡΌΓΡΑΜΜΑEPC

Συμπεριλαμβανομένουτουσχεδίουκαιτηςεπεξεργασίαςτηςκρυογόνουδεξαμενήςαποθήκευσηςαιθυλενίου20000立方米。

2013年02 ~

2014.05

Ολοκληρωμένος)

22

500×104Nm3/d LNG εγκαταστ α α ασ εις

Ενεργειακή昆仑股份有限公司,ΕΠΕ。

湖北,

Κίνα

Εφαρμοσμένη μηχανικ σχεδ social ου,

液化天然气Σχέδιογια2×30000 m3τηδεξαμενήαποθήκευσης

2012年06 ~

2013.05

Ολοκληρωμένος)

23

LNG CNPC πρόγραμμα επιφ υ λαξη ζ

Ενεργειακή昆仑股份有限公司,ΕΠΕ。

海南,

Κίνα

Γενική ω - ω - ω - ω - ω - ω - ω -

Συμπεριλαμβανομένουτουσχεδίουκαιτηςεπεξεργασίας液化天然气2×20000 m3τηςδεξαμενήςαποθήκευσης

2012年,03 ~

2014.03

Ολοκληρωμένος)

24

30×104 nm3 / dβάσηρευστοποίησης,αποθήκευσης&μέγιστος——ξυρίσματοςφυσικούαερίου

山东、

Κίνα

ΠΡΌΓΡΑΜΜΑEPC

Συμπεριλαμβανομένης LNG 5000m3 τ ~ (ω) θ

Σχέδιο και επεξεργασ σ α δεξαμενών。

2011年06 ~

2013.05

Ολοκληρωμένος)

25

Μεγάληςκλίμακαςκαθαρόπρόγραμμακαυσίμωνγιατοόχημαφυσικούαερίου

四川Tongkai有限公司ανάπτυξηςενεργειακήςτεχνολογίας,ΕΠΕ。

四川、

Κίνα

Γενική ω - ω - ω - ω - ω - ω - ω -

Συμπεριλαμβανομένουτουσχεδίουκαιτηςεπεξεργασίας液化天然气30000立方米τηςδεξαμενήςαποθήκευσης

2011年06 ~

2013.12

Κάτω από την κατασκευ τ

26

Πρόγραμμα στοπο τ η ζ κο

Νέα εν ργεια LLC欢大包头

ΕσωτερικήΜογγολία,

Κίνα

Γενική ω - ω - ω - ω - ω - ω - ω -

Συμπεριλαμβανομένουτουσχεδίουκαιτηςεπεξεργασίας液化天然气10000立方米τηςδεξαμενήςαποθήκευσης

2011年01 ~

2012.06

Ολοκληρωμένος)

27

1.2×108Nm3/Y σ τικό ρόγραμμα φυσικο

Εσωτερικήενεργειακή有限公司τηςΜογγολίαςXinkuang,ΕΠΕ。

ΕσωτερικήΜογγολία,

Κίνα

Γενική ω - ω - ω - ω - ω - ω - ω -

Συμπεριλαμβανομένουτουσχεδίουκαιτηςεπεξεργασίας液化天然气5000立方米τηςδεξαμενήςαποθήκευσης

2010年,11 ~

2012.06

Ολοκληρωμένος)

28

Πρόγραμμα στοπο τ η ζ κο

Νέα ενεργειακ τ αν α α πτ ξη LLC包头

ΕσωτερικήΜογγολία,

Κίνα

Γενική ω - ω - ω - ω - ω - ω - ω -

Συμπεριλαμβανομένουτουσχεδίουκαιτηςεπεξεργασίας液化天然气10000立方米τηςδεξαμενήςαποθήκευσης

2010年,07年~

2011.11

Ολοκληρωμένος)

29

Πρόγραμμα χρησι φυ κο

Αέριο καυσ μων xinao

湖南

Κίνα

Γενική ω - ω - ω - ω - ω - ω - ω -

Συμπεριλαμβανομένουτουσχεδίουκαιτηςεπεξεργασίας液化天然气20000立方米τηςδεξαμενήςαποθήκευσης

2009年,07年~

2012.02

Ολοκληρωμένος)

30.

20000m3 κ ογ

(Η πρώτη φ α σ Η)

Τελική有限公司ΕΠΕαποθήκευσηςτουΝαντζίνγκLongxiangυγρήχημική。

Ναντζίνγκ,

Κίνα

ΠΡΌΓΡΑΜΜΑEPC

Συμπεριλαμβανομένουτουσχεδίουκαιτηςεπεξεργασίαςτηςκρυογόνουδεξαμενήςαποθήκευσηςαιθυλενίου20000立方米。

2006年,12 ~

2007.07

Ολοκληρωμένος)

Στοιχείαεπικοινωνίας